REGULAMIN

Regulamin [1] Platformy Internetowego “Young Arts Kids”

Słowniczek:

a) Administrator – Fundacja YOUNG ARTS Batorego 27/26
38-400 Krosno, 
NIP: 684 – 264 -25 -70

b) Regulamin – niniejszy regulamin

c) Platforma Internetowy – strona internetowa yakids.pl

d) Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie

e) Usługa – Lekcja/konsultacja – polega na skontaktowaniu się z Użytkownikiem online oraz odbyciu 45 minutowej konwersacji audio i/lub audio-wideo, ewentualnie w formie chatu. Lekcja przeprowadzana jest przez wybranego przez Użytkownika pedagoga/trenera specjalistę, realizującego zajęcia w oparciu o autorski program.

f) Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji/zakupu Lekcji/konsultacji z wybranym pedagogiem/trenerem.

Zasady korzystania

a) Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zamówienie Lekcji oraz dokonanie odpowiedniej płatności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w punkcie 3 Regulaminu.

b) Zamówienie Lekcji przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika.

c) Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).

d) W przypadku, kiedy Lekcja zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Administratora jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej za Lekcję płatności.

e) W przypadku niemożności zrealizowania Lekcji z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Administratora, Użytkownikowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Lekcji lub zwrot pieniędzy za niezrealizowaną Lekcję.

f) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Lekcji i brak możliwości dostępu do Lekcji z przyczyn niezależnych od Administratora.

g) Administrator ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Platformy Internetowej z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.

h) Lekcje i materiały otrzymywane podczas Lekcji mają charakter informacyjno-doradczy na bazie autorskiego programu przygotowanego przez pedagoga/trenera. Jeśli sytuacja tego wymaga, to zaleca się przed ich zastosowaniem konsultację z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z zastosowania informacji otrzymanych podczas Lekcji.

Płatności.

a) Lekcja/konsultacja jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem widocznym na stronie: https://www.yakids.pl. Płatność dokonywana jest niezwłocznie po zamówieniu Lekcji za pomocą przelewu bankowego. Płatność powinna być dokonana co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia Lekcji, a brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Administrator nie ma obowiązku świadczenia Lekcji.

b) Płatność przelewem za Lekcję jest dobrowolna i dokonywana z góry, czyli przed odbyciem Lekcji, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu Lekcji. Użytkownik dokonując płatności przelewem za Lekcję wyraża jednocześnie zgodę na świadczenie Lekcji w ustalonym terminie przez wybranego pedagoga/trenera.

c) Użytkownik może najpóźniej na 48 godzin przed ustalonym terminem Lekcji, bez podawania powodów, zrezygnować z Lekcji poprzez przesłanie e-maila na adres: rezerwacja@yakids.pl z podaniem numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny Lekcji na wskazany rachunek. W sytuacji, gdy odwołanie Lekcji nastąpi w okresie krótszym, niż 48 godzin od ustalonego terminu Lekcji, opłata nie podlega zwrotowi.

d) Administrator na życzenie Użytkownika wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące płatność uiszczoną za Lekcję. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być zgłoszona Administratorowi w formie pisemnej i zawierać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Administrator wystawi faktury/rachunku nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Pytania, reklamacje.

a) wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: hello@yakids.pl,

b) ewentualne reklamacje należy zgłaszać pisemnie w terminie do 14 dni od chwili zakończenia Lekcji na adres email: reklamacja@yakids.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Dane osobowe, RODO.

a) Użytkownik dokonując rezerwacji wyrażą również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez Administratora oraz operatora serwera, hostingu: zenbox sp. z o.o., Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 24288855, z którym Administrator ma podpisaną stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych. Żądanie wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłaszać na adres: hello@yakids.pl

b) dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie
z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się tutaj.

Inne.

a) Administrator ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Platformie Internetowej.

b) w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).

c) w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Użytkownik i Administrator podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania. W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.

[1] Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344)